Studieavgift og forpliktelser

Studieavgift per skoleår

Kr. 88.500,-

Avgiften betales i to avdrag, første avdrag ved skolestart i august og andre avdrag i januar.

Som student ved Musikkteaterhøyskolen har du rett til å søke stipend og lån i Statens Lånekasse.

Musikkteaterhøyskolens forpliktelser

Musikkteaterhøyskolen forplikter seg til å gjennomføre de antall timer og fag som er tilbudt studenten ved opptak, jf.fag/emneoversikt: Emne- og poengfordeling. Videre skal all undervisning skje på en faglig og pedagogisk forsvarlig måte. Musikkteaterhøyskolen forplikter seg til å følge de gjeldende lover og regler jf. universitets- og høyskoleloven og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) lover og retningslinjer og kunnskapsdepartementet.

SKOLENS STYRE SKAL I SAMRÅD MED REKTOR SØRGE FOR AT SKOLEPENGER, OG EVENTUELT STATLIG TILSKUDD UAVKORTET KOMMER STUDENTENE TIL GODE.

Ved eventuell sykdom etc. hos de faste faglærerne, skal vikarer som tiltrer ha samme faglige kompetanse som faglærer, slik at undervisning skjer på et likeverdig nivå.

Musikkteaterhøyskolen er godkjent av Statens Lånekasse

Lånekassen logo BW