Fakta om studiet

 

Omfang: 180 Studiepoeng
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Varighet: 6 semester
Emne- og poengfordeling
Syklus: 1. syklus (bachelor)
Oppmøte: Obligatorisk oppmøte til alle emner. Ved fravær over 20 % i spesifikke emner, står kandidaten i fare for ikke å kunne gå opp til eksamen.

 

 

Tekniske og andre forutsetninger:
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. 
Internasjonalisering: 
Studentene kan velge å ta ett internasjonalt semester som fordypning i fjerde semester.
Kvalifikasjon/vitnemål: 
Bachelorgrad, kvalifiserer til opptak til ulike masterprogram og videreutdanninger.

 

 

Studieevaluering: 
Det vil bli foretatt ulike studieevalueringer i alle emner, evalueringene vil danne grunnlag for justering av faginnhold, arbeidsformer og fag- og semesterplaner.

Videre studier: 
Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til ulike masterprogram og videreutdanninger.

 

 

Opptakskrav

For opptak til studier ved Musikkteaterhøyskolen kreves normalt generell studiekompetanse, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, og faglige kvalifikasjoner som vurderes ved opptaksprøver.

Ved opptak til studier ved Musikkteaterhøyskolen kan det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. § 3-6 i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøver dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner.

Ved unntak for krav om generell studiekompetanse vil søker likevel måtte dokumentere kunnskaper i norsk og/eller engelsk.

 

Forventet læringsutbytte

Musikkteaterhøyskolen utdanner allsidige og profesjonelle musikkteaterartister med bred kunnskap i musikkteaterfaget, på høyeste nasjonale og internasjonale nivå. Studenten skal ved uteksaminering ha tilstrekkelig scenisk og musikalsk kompetanse til å få jobb som utøvende kunstner i musikkteaterfaget. Videre skal utdanningen gi studenten mulighet til etter- og videreutdanning i faget og andre relaterte fag.

Utdanningen legger stor vekt på utvikling av et selvstendig håndverk, som gir dem den selvtilliten og kunstneriske integritet som kreves i møte med dagens arbeidsmarked. Det blir også vektlagt at studenten får innføring i forskjellige arbeidsområder i faget, slik at de har mulighet til å jobbe på flere arenaer. Det sceniske arbeidet i utdannelsen står meget sentralt for at studenten skal kunne lykkes i å formidle roller på et profesjonelt nivå. Studenten skal kunne drive sin egen kunstneriske praksis, og vil gjennom emnet entreprenørskap lære å markedsføre seg selv, registrere eget selskap, føre enkelt regnskap, opprette hjemmeside og skape egne arbeidsplasser. Videre skal studenten kjenne til faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeide innenfor musikkteater, og om fora og kilder der forsknings- og utviklingsresultater presenteres og debatteres.

 

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten:

  • Har bred kunnskap om formidling av musikkteaterfaget og utøvelse av dette ved bruk av ulike metoder, verktøy og prosesser innenfor fagområdet. Har kunnskap og kan tilegne seg koreografer og instruktørers konsepter, herunder analyse av materiale. Kan etablere, styre og utvikle egen kunstnerisk praksis, samt løse varierte arbeidsoppgaver som musikkteaterartist
  • Kjenner til forsknings- og kunstnerisk utviklingsarbeide innenfor musikkteater, og om fora og kilder der forsknings- og utviklingsresultater presenteres og debatteres
  • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet musikkteater og kultursektoren generelt, gjennom informasjonssøk og praktisk tilegning
  • Har kunnskap om musikkteaterets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 

 

Ferdigheter

Studenten:

  • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeide på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnende valg
  • Kan anvende egen formidlings- og skaperkraft i en kunstnerisk sammenheng, reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning, samt utvikle, drøfte og benytte egen kunstnerisk signatur i praktisk arbeid
  • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff relatert til musikkteater og kultursektoren, kunne belyse problemstillinger og treffe begrunnede valg

 

Generell kompetanse

Studenten:

  • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som utøvende musikkteaterartist og gode etiske holdninger for arbeid i kultursektoren
  • Kan planlegge og gjennomføre varierte oppgaver i musikkteater- og kulturprosjekter av kortere og lengre varighet, både som utøver i et ensemble og på egenhånd
  • Kan formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og dele erfaring fra produksjon, undervisning, og generell kunnskap fra fagområdet med andre aktører i faget skriftlig og muntlig

 

 

Undervisnings- og læringsmetoder

Undervisningen er gruppebasert og lærerstyrt, med individuell tilpasning og veiledning. Det legges også opp til samarbeidslæring gjennom gruppearbeid og prosjektarbeid. Studenten vil gjennom hele studiet oppleve at praktisk aktivitet blir knyttet tett sammen med en teoretisk tilnærming. All undervisning ved studieprogrammet er obligatorisk. Den totale arbeidsmengden per studieår er 1687,5 timer. Selvstudium, studietid, selvstendig arbeid og eksamensforberedelser inngår som en del av den totale arbeidsmengden. Studenten skal gjennom selvstudie beherske å ta ansvar for egen læring, planlegge oppgaver som strekker seg over tid, i gruppe og alene. Selvstudium utenom ordinær timeplan må også påregnes, behovet vil være individuelt basert.