Forskning- og utviklingsarbeid (FoU)

Forsknings- og utviklingsarbeid er en sammenfattende betegnelse på aktiviteter knyttet til forskning, utvikling og utdanning.

Både forskning og utviklingsarbeid er kreativ virksomhet som utføres systematisk. Forskning er systematisk arbeid for å skaffe til veie ny kunnskap. Utviklingsarbeid er systematisk arbeid som utnytter eksisterende kunnskap for å utvikle nye eller vesentlig forbedrede produkter eller prosesser.
  • Faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid som tilfører ny kunnskap til fagfeltet.
  • Skrifteliggjøring av kunnskap fagpersonalet besitter, og utvikling av læremateriell.
  • Forskningsarbeidet spesielt rettet inn mot der de to eller tre av hoved-disiplinene møtes.
  • Utviklingsarbeid mot næringsliv, kommuner, kulturinstitusjoner og organisasjoner, for å fremme utvidet anvendelse av kunstnerisk kompetanse.
  • Formidle og utvikle fora for faglig diskurs, og initiere til prosjekter i ulike faglige profesjoner.

Musikkteaterhøyskolen har et stort antall faglig ansatte som er aktive med egne prosjekter som utøvende musikkteaterartister, dansere, sangere og koreografer. Med utgangspunkt i skolens samlede faglige kompetanse er det lagt til rette for faglig– og kunstnerisk utviklingsarbeid der våre ansatte kan gå inn i fordypningprosjekter med basis i egen kunstnerisk praksis. Deres arbeid er underliggende for den undervisningen de gir, og i tillegg blir deres skapende prosesser direkte benyttet i undervisningssammenheng.