Studenter ved Musikkteaterhøyskolen skal ha flere kanaler for tilbakemelding og aktiv påvirkning av studietilbudet og læringsmiljøet.

Gjennom skolens studentorgan, kvalitets- og læringsmiljøtvalg skal studenter høres i alle saker som angår studentene som beskrevet i UH-loven.

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget foreslår forbedringstiltak der de mener det er behov for dette, og sørger for at tiltak blir iverksatt. Alle saker som påvirker studenters skolehverdag tas opp her. På grunnlag av resultater fra undersøkelser og evalueringer utarbeides det årlig en kvalitetsrapport til Musikkteaterhøyskolens ledelse og styret.

Læringsmiljøutvalg (LMU)

LMU skal ivareta læringsmiljøet for studentene ved Musikkteaterhøyskolen. Utvalget er sammensatt med representasjon av 3 ansatte og 3 studenter. LMU ledes annet hvert år av student / ansatt. Skoleåret 2016-17 er Sølve Oftebro (student) leder av LMU.

Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og tett følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes velferd. LMU skal være en pådriver for å forbedre læringsmiljøet ved høyskolen ut over minimumskravene, slik at MTHS  framstår som et attraktivt sted å studere med et studietilbud av høy kvalitet.

Kvalitetsutvalg (KU)

Kvalitetsarbeidet er en integrert del av MTHS  ledelses- og styringssystem og er opprettet for å ivareta kvaliteten på studietilbudene ved MTHS. KU er sammensatt med representasjon av ansatte og studenter, prorektor er leder av KU.

Hovedformålet med kvalitetssikringen er å opprettholde høy studiekvalitet; fra studenten begynner til studenten uteksamineres.

MTHS gjennomfører kontinuerlig evauleringer for å ivareta at studietilbudet kontinuerlig vurderes og videreutvikles for å ivareta studentenes læring.

Det innhentes evalueringer bl.a. fra:

  • Skolens studenter, lærere og ansatte
  • Eksterne sensorer
  • Potensielle arbeidsgivere (eksterne interessenter)

Alle resultater fra evalueringer og vurderinger blir rapport til Musikkteaterhøyskolens styre.

Studentorgan

Studentorganet skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå. Studentrepresentanten skal ha tale- og forslagsrett i alle tilfeller der styret behandler saker av betydning for utdanningstilbudet.

Studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Musikkteaterhøyskolens styre består per i dag av følgende medlemmer: Styre og ledelse

Klagenemnd

I henhold til UH-loven skal universiteter og høyskoler ha en klagenemnd bestående av fem medlemmer. Representanter for institusjonens eiere, eller medlem av institusjonens styre , kan ikke være medlem av nemnda. Leder og vara skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere, jf. Domstolloven §53 og 53.
Ved Musikkteaterhøyskolen er Tony A. Vangen, Advokat og partner i  Advokatfirmaet Elden DA leder for nemnda. Nicolay  Eckhoff, Advokat hos Advokatfirmaet Elden DA er vara for leder.