Styre og ledelse

MUSIKKTEATERHØYSKOLEN TILBYR ETT TREÅRIG BACHELORSTUDIUM

180 STUDIEPOENG

Musikkteaterskolen ble i 2010 godkjent av Nokut som toårig fagskole i musikkteater.

I 2012 ble skolen omsøkt og akkreditert som Norges første høyskole i faget, og fikk da navnet MUSIKKTEATERHØYSKOLEN.

Musikkteaterhøyskolens øverste organ er styret

 • Styreleder: Christian Winther Farstad
 • Nestleder: Kjersti Riise Karlsen
 • Øvrige styremedlemmer: Erik Schøyen, Ellen K. Gjervan, Erik W. Jakobsen, Signe A. Domogalla (ansattrepresentant)
 • Studentrepresentant: Marie Lovisa Sigurdsson

Styrets ansvar

 • Styret har ansvaret for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at skolen drives effektivt.
 • Styret har det overordnede ansvaret for at det foreligger en plan for innholdet og gjennomføringen av utdanningen.
 • Styret fastsetter fag- og studieplaner samt reglementer og nødvendige forskrifter, og fremmer innstillinger og søknader om godkjenninger til departementet og annen myndighet.
 • Styret har ansvar for at alle vilkår for eventuelle statlige tilskudd overholdes og at virksomheten drives i samsvar med gjeldene lover og regler.
 • Styret er ansvarlig for at den informasjonen som blir gitt til godkjenningsorganet og utdanningssøkende, er korrekte og fullstendig.
 • Styret har ansvaret for behandling av klager som er å oppfatte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
 • Styret behandler langtidsbudsjett og forslag til års budsjett, samt andre saker med betydelige økonomiske konsekvenser for Musikkteaterhøyskolen AS.
 • Styret skal hvert år avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.
 • Styret fastsetter krav til lærer- og instruktørkompetanse og ledelse.
 • Styret har ansvaret for at læringsmiljøet ved skolen, herunder det fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentens helse, sikkerhet og velferd.