Forskrift om studiene ved Musikkteaterhøyskolen

 

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

LOVDATA

§1.1 Virkeområde

 1. Denne forskriften gjelder for studier ved Musikkteaterhøyskolen i Oslo.
 2. Forskriften gir regler om opptak til studier, studierett, organisering av studier, eksamen og sensur, begrunnelse og klage, grader og vitnemål ved Musikkteaterhøyskolen. Forskriften skal sikre en forsvarlig gjennomføring av studiene ved Musikkteaterhøyskolen.

 

§1.2 Definisjoner

Arbeidskrav: Krav som må være oppfylt for å få et emne godkjent og/eller kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav fremgår av studieplanen.

Eksamen: Som eksamen regnes forestillinger, visninger, oppgaver eller prosjekter, vurderingsklasser, skriftlige, praktisk og/eller muntlige prøver eller andre former for vurdering der resultatet skal inngå i vitnemålet, eller skal medregnes i karakteren for vedkommende fag, emne eller emnegruppe.

Emne: Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studieprogram. Alle emner skal ha omfanget angitt i studiepoeng.
Fagplan: En plan med nærmere beskrivelse av innhold i og organisering av studieprogrammet.

Studiekontrakt: En gjensidig avtale mellom student og Musikkteaterhøyskolen om plikter og ansvar begge parter har for studentens studieløp. Studiekontrakten vedtas av styret.

Studieplan: Beskrivelse av innholdet i et studium (uten gitt rammeplan) og av hvordan det skal gjennomføres, for at det skal føre til bestemte læringsmål. Planen inneholder bestemmelser om opptakskrav, mål for studiet, oppbygging og gjennomføring, innhold, undervisning og læringsformer, vurdering og studiekvalitet. Begrepet studieplan brukes ved Musikkteaterhøyskolen også om fagplaner.

Studiepoeng: Mål på studie-/arbeidsomfang, der 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium. 60 studiepoeng utgjør 1500 – 1800 arbeidstimer.

Studieprogram: Et studieløp som fører frem til en avsluttende eksamen eller grad. Studierett: Adgang til studiet og gjennomføring av studiet i henhold til gjeldene studieplan.

Aksept av tilbudt studieplass gir studierett i henhold til normert studietid for det aktuelle studiet.

Vurdering: Formell vurdering av det faglige nivået og den faglige fremgangen studenten har oppnådd ved bestemte stadier i studiet.

UH-loven: Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler.

Utdanningsplan: Individuell plan som utarbeides mellom student og Musikkteaterhøyskolen for gjennomføring av studiet/studieprogram av 60 studiepoeng omfang eller mer. jf. UH-loven § 4-2.

 

Kapittel II. Opptak

 

§2.1 Opptaksrammer

 1. Studenter tas opp til Musikkteaterhøyskolen studier på grunnlag av fastsatte opptakskrav.
 2. Normalt tas det opp studenter en gang i året med studiestart ved høstsemesterets begynnelse.

 

§2.2 Søknad

Søknad om studieplass sendes Musikkteaterhøyskolen innen søknadsfristen. Søknadsskjemaet og søknadsfristen legges utpå skolens hjemmeside medio desember hvert år.

En søknad skal inneholde:

Ferdig utfylt søknadsskjema med personopplysninger.

Dokumentasjon på fullført og bestått videregående opplæring, treningserfaring, arbeidspraksis og annen relevant informasjon. Referanse fra oppdragsgivere og pedagoger skal være attesterte og påført kontaktinformasjon.

Studenter som søker på bakgrunn av realkompetanse, legger ved dokumentasjon på treningserfaring, arbeidspraksis og annen relevant informasjon. Referanse fra oppdragsgivere og pedagoger skal være attesterte og påført kontaktinformasjon.

Helseattest som bekrefter at søker ikke har noen fysiske skader som kan være til hinder for at utdannelsen kan fullføres.

Dokumentasjonen skal sendes inn sammen med søknad. Søknaden skal være komplett før den behandles. Ved søknadsfristens utløp, avvises søkere som ikke finnes å være søknadsberettiget.

 

§2.3 Ugyldig dokumentasjon

Bruk av falske vitnemål eller andre falske dokumenter er forbudt. Dersom Musikkteaterhøyskolen oppdager at en søker har levert falskt vitnemål eller falske dokumenter vil få nevnte papirer inndratt og vil ikke gis opptak eller få godkjent utdanning i inntil ett år. Vedtak om inndragning og vedtak om karantenetid treffes av styret selv, eller institusjonens klagenemnd med to tredels flertall.

Forholdet blir meldt til politiet, NOKUT og Samordna opptak.

 

§2.4 Opptakskrav

 1. For opptak til studier ved Musikkteaterhøyskolen kreves normalt generell studiekompetanse, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning, og faglige kvalifikasjoner som vurderes ved opptaksprøver. De faglige kvalifikasjonene er nærmere fastsatt i studieplanen for studieprogrammet.
 2. Ved opptaksprøvene vurderes og rangeres søkernes faglige kvalifikasjoner av opptakskomiteer som består av studieleder eller den studieleder oppnevner, minst to faglige medlemmer med varamedlemmer, hvorav ett medlem kan være eksternt, og minst en studentrepresentant med varamedlem som observatør.
 3. Rektor oppnevner hvert år nye opptakskomiteer.
 4. Nærmere regler om opptakskomiteens oppgaver og arbeidsformer fastsettes av rektor.

 

§2.5 Unntak

 1. Ved opptak til studier ved Musikkteaterhøyskolen kan det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. § 3-6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøver dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner.
 2. Ved unntak for krav om generell studiekompetanse vil søker likevel måtte dokumentere kunnskaper i norsk og/eller engelsk. Kravene varierer noe for de forskjellige studiene og er nærmere spesifisert i studieplanen for det enkelte studium.

 

§2.6 Klage over avgjørelse om opptak

 1. Faglig vurderinger foretatt av opptakskomiteen kan ikke påklages.
 2. Klage over formelle feil ved avgjørelsen om opptak må rettes til administrasjonen ved Musikkteaterhøyskolen innen tre uker etter at avgjørelsen om opptak ble kunngjort.
 3. Søkere som får tilbud om studieplass tilskrives. Tilbudet må bekreftes innen tre uker for at tilbudet om studieplass skal stå ved lag. Suppleringsopptak kan skje før skolestart og i begynnelsen av skoleåret.

 

 

Kapittel III. Studierett

 

§3-1 Studierett

 1. Opptak ved Musikkteaterhøyskolen gir studierett til studieprogrammet studenten er tatt opp til. Utdanningsplanen spesifiserer hvilke emne dette omfatter. Studieretten gjelder normalt fra 1. august i opptaksåret.
 2. Studenter med studierett ved Musikkteaterhøyskolen plikter å undertegne og samtykke i bestemmelsene i studiekontrakten samt betale semesteravgift innen gjeldene frister til den studentsamskipnaden Musikkteaterhøyskolen er medlem av.
 3. Alle studenter har krav på og er forpliktet til å inngå en utdanningsplan, jf. UH-loven §4-2. Ved å godta denne utdanningsplanen bekrefter studenten følgende for det inneværende semesteret:
 • Hvilke emner studenten skal følge undervisning og/eller bli vurdert i
 • Eventuelle andre aktiviteter som studenten skal delta i
 • Andre opplysninger som kan justeres og har betydning for progresjonen i eget studium

 

§3-2 Opphør av studierett

 1. Studieretten til studieprogrammet studenten er tatt opp til, opphører når: studenten oppfyller kravene for tildeling av vitnemål for fullført studieprogram studenten selv bekrefter at han/hun trekker seg fra studieprogrammet før det er fullført
 2. Det i løpet av et år ikke er oppnådd studiepoeng, innvilget permisjonssøknad eller del studier i utlandet studenten fratas sin studierett, jf. UH-loven §4-7, §4-8, §4-9 og §4-10
 3. En student som på grunn av ikke beståtte eksamener, prøver og/eller permisjoner, herunder også sykepermisjoner, er mer enn to år forsinket i forhold til den normale studieprogresjon, mister sin studierett.
 4. Det kan gis dispensasjon fra disse bestemmelsene.

 

§3-3 Studieprogresjon

En student som er tatt opp til et studieprogram og som følger normal studieprogresjon, har krav på at programmets faglige mål, nivå og struktur ikke endres i den tiden han/hun har studierett til programmet. Studenten må likevel akseptere at det kan bli endringer i programmets emner og oppbygging så lenge dette ikke medfører at studenten blir forsinket i sin studieprogresjon.

 

§3-4 Permisjon

 1. En student som får barn i studietiden skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og omsorg for barn, jf. UH-loven §4-5.
 2. Permisjon grunnet sykdom må dokumenteres med legeerklæring.
 3. Andre permisjons grunner er krevende verv i studentorganisasjoner eller militærtjeneste og sivilverneplikt hvor Vernepliktsverket, eller tilsvarende instans ikke innvilger utsettelse/fritak.
 4. Unntaksvis kan permisjoner innvilges av andre grunner enn nevnt over, men da etter særskilt anbefaling fra studieleder.
 5. Permisjon innvilges for henholdsvis første semester eller ett år, avhengig av det studieprogramstudenten følger. Unntaksvis kan kortere eller lengre permisjon innvilges.
 6. Studenter som er tatt opp til et studieprogram men som likevel ikke kan begynne studiet på grunn av sykdom, fødsel/adopsjon, militærtjeneste eller andre tungtveiende grunner, kan søke om utsatt studiestart til neste opptak. Dette regnes ikke som permisjon.
 7. Studie- og eksamensretten opphører i permisjonstiden. I tilfeller der studenter, av ulike årsaker, ønsker å avlegge eksamen i ett eller flere emner mens de har permisjon og der dette er praktisk mulig, skal dette innvilges som forlenget studieprogresjon og ikke permisjon. Dette kan være spesielt aktuelt for studenter som har fødselspermisjon med støtte fra Statens Lånekasse for utdanning.
 8. Studenten som er innvilget permisjon vil, etter endt permisjon, ha krav om å få fortsette sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Dette innebærer ikke at studenten nødvendigvis vil ha krav om å fortsette med studiene umiddelbart etter endt permisjon. Musikkteaterhøyskolen vil, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig.
 9. Alle søknader om permisjon sendes til administrasjonen. Permisjoner med grunner nevnt i ledd

1-3 avgjøres administrativt. Permisjonssøknader etter ledd 4 avgjøres av rektor i samråd med studieleder.

 

§3-5 Utveksling

Musikkteaterhøyskolen tar opp utvekslingsstudenter fra tilsvarende utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet. Antall plasser sees i forhold til kapasitet og inngåtte avtaler.

 1. For studenter ved Musikkteaterhøyskolen skal utvekslingsopphold ved andre lærersteder kunne innpasses i graden ved Musikkteaterhøyskolen.
 2. Utvekslingsopphold skal forhåndsgodkjennes av studieleder og inngå i den individuelle utdanningsplanen.
 3. Utvekslingsopphold kan variere fra minimum en uke til ett studieår.
 4. Utveksling administreres av administrasjonen.

 

§3-6 Gjestestudenter

 1. Gjestestudenter er søkere som har fullført sine ordinære studier ved en annen utdanningsinstitusjon og som har blitt godkjent for forsknings stipend via spesielle stipendordninger.
 2. Gjestestudenter tas opp på individuelt grunnlag og er ikke på regulært vis påmeldt Musikkteaterhøyskolens studieprogram. De får ikke studiepoeng og går ikke opp til eksamen.
 3. Rektor i samråd med studieleder avgjør om det er aktuelt å ta opp gjestestudenter ved det enkeltfagområde.

 

Kapittel IV. Organisering av studiene


§4-1 Studieprogram

Styret oppretter og nedlegger studieprogram.

 

§4-2 Undervisning

Undervisningen organiseres i henhold til godkjent studieplan.

 

§4-3 Studieåret

Studieåret er normert til ti måneder fordelt på to semestre. Rektor fastsetter semesterstart.

 

 

Kapittel V. Innpassing/fritak og godkjenning av annen utdanning


§5-1 Innpassing/fritak

 1. Studenter som har avlagt eksamen ved andre institusjoner eller på en annen måte kan dokumentere gjennomført utdanning kan søkes om innpassing i, eller fritak for deler av studieprogrammet de er tatt opptil, jf. UH-loven § 3-5.
 2. En søknad om innpassing/fritak krever grundig dokumentasjon av innhold og nivå på den tidligere utdanningen. Fritak gis for enkeltemner mens innpassing foretas til et bestemt års trinn i studiet. Skriftlig søknad sendes administrasjonen.
 3. Rektor i samråd med studieleder avgjør søknader om innpassing/fritak.

 

§5-2 Godkjenning av annen utdanning

 1. Rektor avgjør søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved Musikkteaterhøyskolen, jf. UH-loven §3-5 (3-4).
 2. Skriftlig søknad om faglig godkjenning sendes til administrasjonen og vedlegges relevant informasjon som karakterutskrift, vitnemål, studieplan, emnebeskrivelse samt portofolio og/eller skriftlig avhandling. I situasjoner hvor det ikke er mulig å legge frem eksamenspapirer kan kunnskaper dokumenteres på en annen måte, jf. Lisboa konvensjonen, artikkel VII.

 

Kapittel VI. Eksamen og sensur


§6-1 Eksamensformer

1) Eksamen eller prøver kan gjennomføres som:

 • Forestillinger
 • Visninger
 • Oppgaver
 • Skriftlig prøve
 • Praktisk prøve
 • Muntlig prøve
 • Fremlegging av arbeid/mappe
 • Kombinasjon av ovennevnte eksamensformer

2) Eksamen eller prøve kan gjennomføres individuelt eller gruppevis.

Hvilke(n) eksamens-/prøveform(er) som benyttes i det enkelte emne fremgår av studieplan.

 

§6-2 Vilkår for adgang til eksamen

 1. Det skal fremgå av studieplanen hvilke eksamener og vurderinger underveis i studieløpet som skal inngå på vitnemålet.
 2. Studenter ved Musikkteaterhøyskolen har adgang til eksamener og prøver ved de studier de er tatt opptil. Studenter må være registrert og ha betalt fastsatt semesteravgift.
 3. Regler om arbeidskrav/studiekrav, obligatoriske oppgaver, krav om avlagte eksamener eller prøver, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis for at studenten skal ha adgang til en eksamen eller få fortsette studiene, fastsettes i studieplanen. Reglene om arbeidskrav gjelder også i de tilfeller hvor en student har fravær pga. sykdom eller er innvilget permisjon, jf. 3-4.
 4. Det er ikke adgang til å melde seg opp til eksamen (inklusive ny eksamen, jf. §6-6) i samme emne mer enn tre ganger.
 5. Studenter som ikke er tatt opp som student ved Musikkteaterhøyskolen, men som oppfyller de generelle og eventuelle spesielle opptakskrav for studiet og øvrige krav for oppmelding i vedkommende emne, kan melde seg opp til eksamen. Rektor avgjør om de generelle og eventuelle spesielle opptakskrav er innfridd. Kandidater som ikke er tatt opp som student ved Musikkteaterhøyskolen skal betale et vederlag som dekker skolens merutgifter ved å arrangere eksamen.

 

§6-3 Oppmelding til eksamen

 1. Studenter som følger normal studieprogresjon i studieprogrammet blir automatisk oppmeldt til eksamen.
 2. Tidspunkt for gjennomføring av eksamensforestillinger, vurderingsklasser og teoretiske prøver publiseres på skolens intranett 6 måneder i forkant. Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid, sted og generell informasjon om eksamen.
 3. Studentene kan ikke trekke seg fra eksamen uten gyldig grunn. Gyldig grunn er sykdom eller sterke velferdsgrunner som skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres skolens administrasjon så raskt som mulig, og senest innen tre virkedager etter eksamen.

 

§6-4 Tilrettelegging av eksamen eller prøve for studenter med særskilte behov

 1. For å gi alle studenter tilnærmet like arbeidsvilkår ved eksamen eller prøve, kan studenter som av medisinske eller ander grunner har behov for særordninger i forbindelse med eksamen, etter skriftlig søknad få innvilget dette.
 2. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor det er behov for særordning i eksamens situasjon.
 3. Søknadsfristen for tilrettelegging av eksamen er tre uker før eksamen. Det kan gjøres unntak fra fristen når behovet for særordningen er uforutsett.
 4. Etter søknad kan eksamen avlegges på engelsk. Søknadsfristen er tre uker før eksamen.
 5. Tilrettelegging av eksamen kan gjelde for enkelte eksamener eller for hele studiet og kan gi i form av fysiske tiltak og/eller utvidet tid til eksamen.
 6. Studenter med dysleksi eller andre lese-/skrivevansker kan etter eget ønske få vedlagt eksamensbesvarelse en attest som bekrefter dette.
 7. Når det foreligger dokumentert behov for utvidet tid til eksamen, kan det gis inntil 25% utvidet tid. Ved sterk funksjonshemming og alvorlig sykdom kan det gis ytterligere utvidelse av eksamenstiden.
 8. For alle ordninger forutsettes at det ikke gis særvurdering av de faglige prestasjoner.
 9. Søknad om tilrettelegging sendes til administrasjonen.

 

§6-5 Forfall, oppmøte til eksamen, sykdom under eksamen og blank besvarelse

 1. Forfall til eksamen må meldes til administrasjonen og dokumenteres med legeattest eller annen gyldigdokumentasjon før eksamen tar til, for at oppmelding ikke skal regnes som eksamensforsøk.
 2. Gyldig grunn er sykdom, sterke velferdsgrunner eller andre særlige grunner som skal være dokumentert. Slik dokumentasjon skal leveres/være poststemplet så raskt som mulig og senest tre virkedager etter eksamen. Gyldig grunn gir rett til utsatt eksamen, jf. §6-6.
 3. En student som ikke møter til eksamen som fastsatt, får registrert «ikke møtt» dersom ikke dokumentasjon for gyldig fravær fremlegges.» Ikke møtt» eller som ett eksamensforsøk. Det samme gjelder for studenter som leverer blank besvarelse, som trekker seg under eksamen uten gyldig grunn, eller som uten gyldig grunn ikke leverer rapporter, arbeider, hjemmeoppgaver eller lignende innen fastsatte frister.
 4. Studenter som har levert materiale til bedømming kan ikke unndra seg sensur. Avlagt prøve kan ikke annulleres.
 5. En student som blir syk under eksamen, må gi beskjed til sensor, studieleder eller administrasjon, straks oppsøke lege og levere legeattest senest tre døgn etter den avbrutte eksamen.
 6. Utsatt innleveringsfrist kan innvilges på grunn av sykdom. Søknad må være vedlagt legeattest og må leveres administrasjonen umiddelbart etter sykemeldingsperioden og senest en dag før innleveringsfristen.

 

§6-6 Utsatt eksamen – ny eksamen

1) En student som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen til ordinær tid, jf. §6-5, har rett til å gå opp til utsatt eksamen. Slik eksamen skal normalt avholdes i begynnelsen av påfølgende semester, og senest innen seks måneder etter den opprinnelige eksamen. Hvis videre deltakelse i utdanningen ikke er avhengig av at eksamen er bestått kan studenten velge å vente med å gå opp til eksamen til neste ordinære eksamen avholdes.

2) Musikkteaterhøyskolen kan vedta at det holdes ny eksamen med adgang for studenter som ikke har bestått eksamen. Ny eksamen skal avholdes innen ett år etter den opprinnelige eksamen og senest sammen med neste ordinære eksamen.

3) Utsatt eller ny eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen.

 

§6-7 Eksamen i fag og emner som opphører

For fag og emner som opphører gjelder følgende: Dersom det etter siste ordinære eksamen og en utsatt/ny eksamen i et fag/emne fremdeles gjenstår studenter med ikke bestått eller gyldig fravær, kan det avholdes en tredje og siste eksamen. Slik tredje eksamen skal avholdes innen ett år etter siste ordinære eksamen. Eksamen kan ha en annen form enn ordinær eksamen.

 

§6-8 Fusk ved eksamen

1) Fusk, eller forsøk på fusk, ved eksamen kan være avskrift eller tilnærmet avskrift av litteratur, internettdokumenter o.a. uten kildehenvisning. Besvarelser som er svært likt utformet regnes som fusk, og det regnes i tillegg som fusk hvis besvarelsen er et plagiat eller den åpenbart er utført av andre enn studenten.

2) Ved eksamener hvor tillatte hjelpemidler er begrenset, betraktes det som fusk å benytte annet enn det som det på forhånd er informert om/oppgitt i eksamens teksten.

3) Konsekvensen for studenten ved fusk/forsøk på fusk er annullering av eksamen og inntil ett års utestenging fra alle høyere utdanningsinstitusjoner, jf. UH-loven §4-7 og §4-8. Sensurresultatet skal settestil «ikke bestått» der det er dokumentert fusk eller forsøk på fusk. Alle saker der det er avdekket fusk eller forsøk på fusk, skal oversendes styre til endelig avgjørelse.

 

§6-9 Vurderingsformer

1) Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderinger som inngår i studentens læringsforløp, og hvilke av disse som inngår på vitnemålet eller i endelig karakter.

2) Vurdering kan skje individuelt eller i gruppe.

3) Eventuell gruppeeksamen eller prøver skal organiseres slik at hver enkelt students kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse også kan vurderes på individuelt grunnlag. Hvilken eksamens - eller prøveform som skal inngå i vurderingen og hvordan oppgaver skal gjennomføres, bedømmes eller vurderes fremgår av studieplanen.

 

§6-10 Vurderingsuttrykk

1) Musikkteaterhøyskolen benytter begge vurderingsuttrykk som er angitt i UH-loven §3-9: graderte karakterer etter en skala fra A til F, der A er beste karakter og E er laveste ståkarakter, F er stryk.
Bestått eller ikke bestått

2) Hvilket vurderingsuttrykk som benyttes ved den enkelte eksamen, prøve eller bedømmelse av oppgave, fastsettes i studieplanen og tas med i beskrivelsen av hvert enkelt emne.

3) Beregning av endelig karakter i et emne som består av flere deleksamener, skal fremgå av studieplanen.

 

§6-11 Sensur

Sensur behandles etter UH-loven

1) Styret oppnevner sensorer ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium.
Styret selv gir forskrift om avleggelse av og gjennomføring av eksamener og prøver, herunder vilkår for å gå opp til eksamen eller prøve på nytt. Bruk av sensorer er fastsatt i studieplaner og tas med i beskrivelsen av fag og emner.

2) Den som påtar seg sensoroppdrag, bør samtidig, så sant det er praktisk mulig, være sensor ved eventuell ny og utsatt eksamen i samme fag/kurs/emne.

3) For å sikre at studentene blir vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, benyttes et rullerende system slik at studentene blir vurdert av forskjellige eksterne sensorer. Resultatet av vurderingene gjennomgås av skolens kvalitetsutvalg, jf. kvalitetssikringssystem, slik at det faglige nivået til enhver tid måles og vurderes.

4) Eksterne sensorer skal ikke være ansatt ved institusjonen eller knyttet til institusjonen som timelærer. De eksterne sensorene skal minimum har følgende kvalifikasjoner:

 

 • Ha dokumentert faglig kompetanse på høyskole-/universitetsnivå, eller på en annen måte kunne dokumentere tilsvarende faglig kompetanse
 • Være ansatt som høgskolelektor eller høyere nivå ved universitet/høyskole innen vedkommende fag
 • Ha erfaring som sensor i vedkommende fag ved universitet/høyskole eller som jurymedlem

 

5) Dersom det foreligger uenighet eller usikkerhet mellom sensoren og faglærer i forhold til karaktersettingen, er det de eksterne sensorene som har det avgjørende ordet. Eksamensforestillingen og vurderingsklasser filmes slik at sensor og faglærer kan se igjennom prestasjonene før den endelige karakter settes.

 

§6-12 Ny sensur

1) Det er ikke mulig å klage over muntlig prestasjon eller praktisk eksamen som i sin natur ikke kan etterprøves, jf. UH-loven 5-3.5. Ved klage over annen karakterfastsetting, jf. §7-2, skal det foretas ny sensur. I tillegg kan klage over formelle feil, jf. §7-3, føre til at det skal foretas ny sensur.

2) Ved ny sensur skal det samme arbeidet vurderes på nytt av minst to nye sensorer, hvorav minst èn ekstern, jf. UH-loven §3-9. De nye sensorer skal ikke ha informasjon om karakter, begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. Karakteren kan endres til gunst og til ugunst for klager.

 

Kapittel VII. Begrunnelse og klage

 

Studenten har rett til å få en begrunnelse for karaktersettingen av sine prestasjoner, jf. UH-loven §5-3.Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes senest tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

 

§7-2 Klage over karakterfastsetting

Klage over karakterfastsetting behandles etter UH-loven § 5-3.

1) En student kan klage skriftlig over karakteren innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas, jf. §6-12. Klagen sendes til administrasjonen.

2) Ved bruk av løpende vurdering kan studenten fremsette klage først når sluttkarakteren for emnet er kunngjort.

3) Ved klage på karakterfastsettingen på gruppearbeid, der det gis en felles karakter, må alle studenter samtykke i og undertegne klagen.

4) Ved klage på karakter eller på formelle feil etter at studenten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig for at klagen skal kunne behandles.

 

§7-3. Klage over formelle feil

Klage over formelle feil ved eksamen (dvs. feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensuren) behandles etter UH-loven § 5-2.

1) Fristen for å klage er tre uker etter at studenten er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klage skal fremsette skriftlig, være begrunnet og sendes til administrasjonen ved Musikkteaterhøyskolen.

2) Ved medhold i klage over formelle feil skal det vurderes om feilen kan rettes opp med ny sensur, jf. 6-12, eller om det skal avholdes ny eksamen, jf. §6-6.

 

Kapittel VIII. Grader og vitnemål

 

§8-1 Bachelorgrad

Musikkteaterhøyskolen tildeler bachelorgraden i musikkteater av 180 studiepoengs omfang. For å få utstedt vitnemål for graden må minst 60 studiepoeng av graden være fullført ved Musikkteaterhøyskolen.

 

§8-2 Vitnemål og karakterutskrift

1) Vitnemål utstedes ved fullført grad eller fullført utdanning. Vitnemålet skal gi opplysninger om hvilket semester og år graden/utdanningen er fullført. Det fremgår av vitnemålet hvilke emner som er fullført og bestått.

2) Vitnemålet utstedes kun en gang.

3) Vitnemålet utstedes på norsk. Et eget vitnemålstillegg, Diploma Supplement, gir en nærmere beskrivelse på engelsk av studentens utdanning og av det norske utdanningssystemet.

4) Mindre enheter eller ikke fullførte studieprogram dokumenteres ved karakterutskrift.

Karakterutskriften skal inneholde gjeldene karakter i emnet, hvilket år og semester karakteren er oppnådd, tittel på emnet og emnets omfang i studiepoeng.

 

Kapittel IX. Ikrafttredelse


§9-1. Ikrafttredelse

1) Forskriften trer i kraft den dato det mottas godkjennelse fra Kunnskapsdepartemenet til å tildele graden bachelor i musikkteater.