Nyheter

Musikkteaterhoyskolen gar nye veier innovasjon og eldreomsorg
,

Musikkteaterhøyskolen går nye veier – Innovasjon og eldreomsorg

Musikkteaterhøyskolen satser på entreptenørskap, og for første gang arrangerer vi Innovasjonscamp på skolen med Ungt Entreprenørskap ved Ellen Sethov. I to dager skal studentene jobbe med en gitt problemstilling sammen firmaet Generasjonsmøtet M.

 

Innovasjonscampen arrangeres 22. og 23. september 2016  på Musikkteaterhøyskolen  i samarbeid med organisasjonen Ungt Entreprenørskap og den unge bedriften Generasjonsmøtet M.

Musikkteaterhøyskolen går nye veier – Innovasjon og eldreomsorg 2

 

Ungt entreprenørskap inspirerer unge til å tenke nytt og skape verdier.

Musikkteaterhøyskolen som er Norges eneste bachelorutdanning for utøvere innen musikkteater, har i flere år hatt et stort fokus på entreprenørskap i utdanningen. I et felt hvor det finnes få faste stillinger er det viktig at utøvere har kunnskaper som setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass og tenke nytt. I år tar skolen det ett skritt lenger og arrangerer Innovasjonscamp i samarbeid med organisasjonen Ungt Entreprenørskap. En Innovasjonscamp gir studentene ved skolen mulighet til å bruke sine ferdigheter på helt nye måter for å løse en problemstilling for en ekstern bedrift.

 

Generasjonsmøtet M startet som en ungdomsbedrift ved Foss videregående skole i 2011, med mål om å skape relasjoner mellom generasjoner. Fem år senere jobber de fremdeles med sosialt entreprenørskap gjennom å tilby besøkstjenester til sykehjem og eldre privatpersoner, hvor ungdommer mellom 14 og 19 år jobber som besøksvenner. De skaper unike og verdifulle generasjonsmøter gjennom aktiviteter og samtaler. Ungdommer og eldre blir kjent med hverandres hverdag gjennom å dele kunnskap og erfaringer.

 

Generasjonsmøtet M er drevet av de to unge samfunnsinnovatørene, Anne Stine Hole og  Christina Væting Nergård. De har per dags dato 30 deltidsansatte ungdommer. I løpet av oktober utvider bedriften fra fire til åtte sykehjem i Oslo og Akershus, og kan tilby enda flere ungdommer jobb som besøksvenn. Nytt av høsten er også et pilotprosjekt innen hjemmebesøk, der de retter seg mot eldre privatpersoner og deres pårørende.

 

Så, hvilke egenskaper har studenter og utøvere av musikkteater som gjør dem istand til å være innovatører innen eldreomsorg? Og hvordan kan en som utdannes til å stå på scenen være av verdi for næringslivet? Kunstnere, og særdeles scenekunstnere, er eksperter på kommunikasjon med forskjellige målgrupper. Musikkteaterutøvere har spesiell kompetanse i å kommunisere både verbalt (sang og tale) og nonverbal (dans), dette har en verdi i en eldreomsorg hvor vi møter eldre som av ulike grunner har behov for andre kommunikasjonsformer, det være seg eldre med afasi eller eldre med et annet morsmål enn norsk. Scenekunstnere er eksperter på å jobbe prosjektbasert og å levere innen deadline (premiere). Kunstnere er eksperter på kreativitet og å se nye løsninger der andre ser problemer (utfordringer).

Dette er alle egenskaper som næringslivet i større grad kan benytte seg av. Musikkteaterhøyskolen ønsker å gjøre studentene bevisst i forhold til den kompetansen de besitter på dette området.