Nyheter

Musikkteaterhøyskolen er med på utviklingen av fagfeltet vi utdanner musikkteaterutøvere til. Derfor har de vært viktig for oss å bidra til den første rapporten om økonomien på musikkteaterfeltet.

Musikkteater er god samfunnsøkonomi

Vi skal være med på utviklingen av fagfeltet vi utdanner musikkteaterutøvere til. Derfor har det vært viktig for oss å bidra til den første rapporten om økonomien på musikkteaterfeltet.

Her er sammendraget fra rapporten som du finner i sin helhet på Menon.no
«Denne rapporten fokuserer på økonomien tilknyttet musikkdramatisk scenekunst. Tidligere studier av kunst- og
kulturfeltet har ikke behandlet musikkdramatisk scenekunst eksplisitt – kun som en del av scenekunstfeltet
samlet eller andre mer aggregerte sjangergrupperinger.

Musikkdramatisk scenekunst skiller seg imidlertid fra annen scenekunst ved at musikken er drivende for
handlingen i verket. Dette gjør at kunstformen typisk har andre bidragsytere og krever annen kompetanse enn
andre scenekunstformer. Derfor blir produksjonsprosessen og verdikjeden noe annerledes enn for annen
scenekunst.

Om lag tre fjerdedeler av alle scener i Norge satt opp musikkdramatiske verk i 2016. I gjennomsnitt var omtrent
én av fire oppsetninger ved disse scenene innenfor vår definisjon av musikkdramatisk scenekunst. Samtidig ser
vi at nesten 40 prosent av billettene som ble solgt var til musikkdramatiske forestillinger. Dette tyder på at
musikkdramatiske oppsetninger genererer høyere billettsalg enn øvrige oppsetninger – og dermed gir høyere
billettinntekter til scenene.

Beregningene viser at det ble solgt om lag 930 000 billetter til musikkdramatiske forestillinger ved offentlige og
private scener totalt i 2016. Dette ekskluderer billettsalg utenfor etablert scener, slik som fornøyelsesparker,
kulturhus og lignende. Anslaget er derfor konservativ. I en spørreundersøkelse til aktørene som til sammen står
for 75 prosent av omsetningen ved norske scener og produksjonsselskaper kommer det frem at omtrent
halvparten av de musikkdramatiske oppsetningene som ble satt opp i 2016 hadde norske opphavere.

Totalomsetningen fra musikkdramatisk scenekunst i 2016 er beregnet til 1,4 milliarder kroner. Av dette sto
billettinntektene for rundt 340 millioner kroner. Dette tilsvarer 37 prosent av de totale inntektene fra alle former
for scenekunstforestillinger i Norge i 2016 ifølge tall fra Rambøll. Dette betyr at om lag fire av ti kroner i
billettinntekter til scenekunstforestillinger i 2016 kom fra musikkdramatiske oppsetninger. Musikkdramatisk
scenekunst er med andre ord en svært viktig bidragsyter innenfor scenekunstfeltet.

Musikkdramatiske forestillinger genererer også betydelige ringvirkninger i lokalt næringsliv der en forestilling
settes opp. Våre beregninger viser at ringvirkningene fra musikkdramatisk scenekunst i Oslo i 2016 skapte
ringvirkninger mellom 75 og 145 millioner kroner avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn.
Ringvirkningene er størst for serverings- og overnattingsbransjen.

Analysen viser imidlertid at det er relativt få som kan leve av musikkdramatisk scenekunst alene. En omfattende
spørreundersøkelse til det skapende og utøvende leddet viser at kun 13 prosent av respondentene kan sies å ha
en inntekt som er høy nok til at de kan leve av den. Kun halvparten av disse arbeider eksklusivt med
musikkdramatisk scenekunst.

For de øvrige respondentene i spørreundersøkelsen ser vi to tydelige tendenser: En tredjedel sikrer seg en
inntjening man kan leve av gjennom andre kanaler innenfor (scene)kunstfeltet. De øvrige to tredjedelene har
en inntjening som må sies å være for lav til å kunne leve av alene og er dermed nødt til å sikre ekstra inntjening
utenfor kunstfeltet.

Vi finner videre at inntektsnivået varierer betydelig mellom respondentene, men at nivået jevnt over er relativt
lavt. Den gjennomsnittlige inntjeningen fra musikkdramatisk virksomhet for alle respondentene var på 170 000
kroner i 2016. For de 13 prosentene som kan sies å ha en inntekt som er høy nok til at de kan leve av den lå den
gjennomsnittlige inntjeningen på 550 000 kroner.»