Nyheter

Førstelektor i sang Johanne Karen Hagen og høyskolelektor Anne Cecilie Kvammen drar til Bergen for å formidle ny forskning på sammenhengen mellom sang og dans.

Førstelektor i sang Johanne Karen Hagen og høyskolelektor Anne Cecilie Kvammen formidler ny forskning på sammenhengen mellom sang og dans

Denne uken er Førstelektor i sang Johanne Karen Hagen og høyskolelektor Anne Cecilie Kvammen på CEMPE (Senter for fremragende utdanning i musikkutøving) sitt seminar ved Griegakademiet i Bergen for å formidle ny forskning på sammenhengen mellom sang og dans. Der presenterer de de første funnene fra det kvalitative pilot-prosjektet de gjennomførte i vinter. På sangforum (som er et faglig forum for alle sangpedagogene ved MTHS) fredag 20.oktober gjennomgikk de presentasjonen sin for kollegiet. Undertegnede fikk to ord med dem i etterkant av møtet.

 

Hva var bakgrunnen for at du satte igang dette prosjektet, Johanne?

Johanne: Bakgrunnen er at vi opplevde at studentene var forvirret rundt metoder og begreper brukt i sang- og danseundervisningen. For eksempel sentrale og mye brukte begrep som “støtte” og “senter”. Mange studenter opplever at disse begrepene virker motstridende, og er vanskelig å kombinere når de skal utøve sang og dans samtidig.

Anne Cecilie: Det er en erfaring vi har gjort oss i mange år i undervisning av musikkteaterstudenter, denne forvirringen rundt begreper.

 

Dere har gjort en litteraturstudie, som førte til publisering av en første artikkel. Hvilke andre undersøkelser har dere gjort?

Et pilotforsøk hvor vi i emnet “Bob Fosse” hadde samarbeidsundervisning i sang, dans og Alexanderteknikk for en gruppe på tre studenter. Vi ville se om prinsippene i Alexanderteknikk kan fungere som et utgangspunkt for en felles didaktisk platform mellom sang og dans. Pilotforsøket ble gjennomført i samarbeid med Alexanderteknikk-lærer Stephen Parker, som er ansatt ved Norges Musikkhøgskole. Han har jobbet med både sangere og musikere i en årrekke, i tillegg til å ha jobbet 12 år med danserne i det nasjonale kompaniet for samtidsdans, Carte Blanche.

 

Hva fant dere ut av i pilotprosjektet?

Vi så at studentene ble oppmerksomme på sine vaner og hvordan de kan bryte automatiserte mønstre. Dette gav økt fleksibilitet og allsidighet både når det kommer til sang og dans. Studentene fikk en økt evne til å observere seg selv, dette igjen er et nyttig verktøy som de kan benytte seg av i egenøving og under prestasjons-situasjoner. Det var også tydelig blant deltakerne at en utvidet oppmerksomhet (inclusive awareness) gav økt kinestetisk sans. Dette kan dere lese mer om i neste artikkel.

 

Hvordan opplever dere at deres forskning påvirker hvordan dere kommuniserer med kollegaer og studenter i faglige situasjoner?

Anne Cecilie: Jeg opplever at forskningen har endret mye på hvordan jeg kommuniserer med studentene. Blant annet bruker jeg andre begreper, og jeg har også gradvis endret fokus i timene.

Johanne: Jeg har blitt mer bevisst på hvilke metoder jeg bruker. Det oppleves også som mindre skummelt å undervise sang og dans i kombinasjon fordi jeg har lært mer om hva som er viktig å vektlegge i dans og hvordan jeg kan formidle det til studentene.

 

Hva betyr det for dere og prosjektet å få lov til å presentere arbeidet på CEMPE-seminaret i Bergen?

Det er vi veldig glade for å få lov til! Vi er i starten på et prosjekt som vi håper at vi skal jobbe med i mange år, så det å delta på seminaret for å få inspirasjon og tilbakemeldinger på det vi holder på med; det er veldig viktig.

 

Hvordan ser dere for dere at den videre utviklingen i prosjektet vil være?

Vi ønsker å gjøre en større studie etterhvert slik at vi kan bekrefte de funnene som piloten antydet og at vi også på sikt kan utarbeide noen didaktiske prinsipper. Vi jobber med å finne noen begreper som er hensiktsmessige for begge fagfelt og håper at dette i fremtiden kan være til nytte for både danse- og sangpedagoger.

 

Merging the arts of Song and Dance

Musikkteaterhøyskolen er en ung institusjon og er i startgropen når det gjelder publisering av de prosjektene vi jobber med. Første kvinner (og mann) ut var Johanne Karen Hagen, Anne Cecilie Kvammen og Richard Lessey som våren 2017 publiserte artikkelen “Merging the arts of song and dance: New Methodical options for teaching students within the diciplines of song and dance”. Les artikkelen her: https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2013/1825

Tekst og bilde: Signe Alexandra Domogalla